Obavijest o upisu djece

Obavijest o upisu djece

u program predškolskog odgoja i obrazovanja

za pedagošku godinu 2018./2019.

 

1. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS

Dječji vrtić BRAT SUNCE, podružnica Podstrana, Križine 31; podružnica Primošten, Sv. Josipa 5; podružnica Zagreb, Pantovčak 72 A  (dalje u tekstu: Dječji vrtić), primat će zahtjeve za upis djece u programe predškolskog odgoja i obrazovanja

od 2. svibnja do 11. svibnja 2018. godine

od 8 do 13 sati

i to za ostvarivanje sljedećeg programa:

1. REDOVITI PROGRAMI U PETODNEVNOM RADNOM TJEDNU

1.1. za djecu koja do 31. kolovoza 2018. navršavaju tri godine života pa do polaska u osnovnu školu

– cjelodnevni 10-satni program (u pravilu od 6,30 do 16,30 sati) 

II. DOKUMENTI UZ ZAHTJEV ZA UPIS

Roditelj ili skrbnik djeteta dostavlja dječjem vrtiću:

  1. popunjeni i potpisani zahtjev za upis (obrazac dostupan u dječjem vrtiću i na web-stranici: www.dvbratsunce.hr),
  2. rodni list ili izvadak iz matice rođenih ili potvrdu s podacima o rođenju djeteta (bez obzira na datum izdavanja isprave)
  3. uvjerenje o mjestu prebivališta djeteta te presliku osobne iskaznice roditelja,
  4. dokaze o činjenicama bitnim za ostvarivanje prednosti kod upisa.
  5. ostala dokumentacija navedena u zahtjevu za upis djeteta u dječji vrtić.

III. PREDNOST ZA UPIS U REDOVITE PROGRAME

Ukoliko dječji vrtić ne može zadovoljiti sve zahtjeve roditelja djece s prebivalištem na području Grada Zagreba, Općine Podstrane i Primošten za upis djece u redovite programe prednost će, sukladno odredbama Odluke o načinu ostvarivanja prednosti pri upisu djece Osnivača Dječjeg vrtića, imati djeca: roditelja invalida Domovinskog rata, zaposlenih roditelja, samohranih roditelja, u udomiteljskim obiteljima, bez roditelja ili odgovarajuće roditeljske skrbi, iz obitelji s troje ili više djece, djeca u godini prije polaska u osnovnu školu, djeca roditelja koji imaju već upisano dijete u našem vrtiću, koja imaju teškoće u razvoju ako postoje uvjeti za njihovu integraciju u redovite programe, te koja žive u težim socijalnim i zdravstvenim prilikama.

IV. OBJAVA REZULTATA UPISA

Komisija za upis djece dječjeg vrtića odlučuje o zahtjevima za upis djece na temelju dostavljene dokumentacije. Rezultati upisa djece u pojedine programe (popisi prihvaćenih i odbijenih zahtjeva za upis djece) bit će objavljeni na oglasnim pločama dječjih vrtića 30. svibnja 2018. Roditelj ili skrbnik nezadovoljan rezultatom upisa može podnijeti žalbu Upravnom vijeću dječjeg vrtića do 14. lipnja 2018. O žalbama roditelja odlučuje Upravno vijeće u roku od 15 dana od dana isteka roka za žalbu.

V. UPIS

Djeca primljena u vrtić upisuju se u dječji vrtić temeljem ugovora koji roditelj sklapa s dječjim vrtićem u pravilu u roku od mjesec dana od dana oglašavanja rezultata upisa, a iznimno najkasnije do 1. rujna 2018. Dijete se uključuje u program početkom  pedagoške godine od 3. rujna 2018. odnosno kako je to utvrđeno ugovorom. Neprimljena djeca mogu se upisivati tijekom pedagoške godine, ukoliko postoji slobodno mjesto u dječjem vrtiću.

Prije upisa djeteta roditelj je obvezan:

– dostaviti dječjem vrtiću potvrdu nadležnog liječnika o obavljenom sistematskom zdravstvenom pregledu predškolskog djeteta prije upisa u dječji vrtić (Prilog 1. Pravilnika o obrascima zdravstvene dokumentacije djece predškolske dobi i evidencije u dječjem vrtiću – Narodne novine 114/02).

Sudjelovanje roditelja u ekonomskoj cijeni pojedinih programa utvrđuje se u skladu s aktima Dječjeg vrtića, ovisno o vrsti i trajanju programa; utvrđuje se u skladu sa aktima Grada Zagreba, ovisno o vrsti i trajanju programa, (za podružnicu Zagreb)

KLASA: 601-02/18-06/02

URBROJ: 2182/1-12/5-3-01-18-01

Šibenik,13. 04. 2018.