Natječaji

Prema odredbama Uredbe (EU) 2016/679 Europskog parlamenta i Vijeća od 27. travnja 2016. o zaštiti pojedinaca u vezi s obradom osobnih podataka i o slobodnom kretanju takvih podataka svi dokumenti zaprimljeni na ovom natječaju, poslani su slobodnom voljom ispitanika te se smatra da je ispitanik dao privolu za obradu svojih podataka. Podaci će biti obrađivani isključivo u svrhu provođenja natječaja.


Natječaj za radno mjesto ADMINISTRATIVNO-RAČUNOVODSTVENI RADNIK/ICA
Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Način rada: Smjena – prijepodne

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 25.4.2018.

Natječaj vrijedi do: 3.5.2018.

Posloprimac

Strani jezici: Engleski jezik

Radno iskustvo: 1 godinu

Ostale informacije: Diplomirani ekonomist
 

Uvjeti:  Uvjeti prema članku 24. i 25. Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih djelatnika te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću (NN br. 133/97). 

Uz pisanu prijavu na natječaj potrebno je priložiti slijedeće dokumente: 

 • dokaze o stručnoj spremi,
 • domovnicu,
 • rodni list,
 • zamolbu,
 • životopis,
 • uvjerenje o nekažnjavanju – ne starije od 6 mjeseci,
 • dokaz o hrvatskom državljanstvu,
 • elektronički zapis HZMO-a o radnom stažu ( ne starija od 30 dana). 

Na natječaj se pod ravnopravnim uvjetima mogu prijaviti osobe oba spola. 
Osobe koje ostvaruju pravo prednosti prilikom zapošljavanja prema posebnim propisima dužne su uz prijavu na natječaj pozvati se na to pravo, te priložiti svu propisanu dokumentaciju prema posebnom zakonu. Osoba koja može ostvariti pravo prednosti prema članku 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji (NN 121/17) i članka 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom (NN 157/13 i 152/14) dužna se u prijavi na natječaj pozvati na to pravo te ima prednost u odnosu na ostale kandidate samo pod jednaki uvjetima. Osoba koja se poziva na pravo prednosti kod zapošljavanja u skladu s člankom 102. Zakona o hrvatskim braniteljima iz Domovinskog rata i članovima njihovih obitelji, uz prijavu na javni natječaj dužna je priložiti osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta i sve potrebne dokaze dostupne na poveznici Ministarstva hrvatskih branitelja: https://branitelji.gov.hr/zaposljavanje-843/843 Osoba koja se poziva na pravo prednosti prilikom zapošljavanja u skladu s člankom 9. Zakona o profesionalnoj rehabilitaciji i zapošljavanju osoba s invaliditetom, uz prijavu na natječaj dužna je, osim dokaza o ispunjavanju traženih uvjeta, priložiti i dokaz o utvrđenom statusu osobe s invaliditetom. 

Poslodavac: DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE

Kontakt: e-mailom: vrtic-brat-sunce@si.t-com.hr

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=92112248

 

 

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE

Mjesto rada:ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 24.10.2016.

Natječaj vrijedi do: 4.11.2016.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupnička

Stručni ispiti: Potreban položen Državni stručni ispit za odgojitelja

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priložiti:

 • dokaze o stručnoj spremi,
 • presliku rodnog lista i domovnice,
 • uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci), sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN(94/13); a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl. 25.st.2),; uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4),
 • životopis.

O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ i na mrežnim stranicama DV Brat Sunce.

Poslodavac

poslodavac: DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE

Kontakt: pismena zamolba: Majke Klare Žižić 6, 22000 Šibenik

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=79973392

Ovdje možete preuzeti dokument prijave.

NATJEČAJ ZA RADNO MJESTO ODGOJITELJA/ICE PREDŠKOLSKE DJECE

Radno mjesto

Mjesto rada: ŠIBENIK, ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

Broj traženih radnika: 1

Vrsta zaposlenja: Na određeno; povećan opseg posla

Radno vrijeme: 20 sati tjedno

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: U cijelosti

Natječaj vrijedi od: 21.10.2016.

Natječaj vrijedi do: 31.10.2016.

Posloprimac
Razina obrazovanja: Viša ili prvostupnička

Strani jezici: Engleski jezik

Informatička znanja:

Potrebno poznavanje osnova informatike

 • Word
 • Excel
 • Služenje Internetom.

Stručni ispiti: Potreban položen Državni stručni ispit

Radno iskustvo:1 godinu

Ostale informacije: Prema čl. 24. i 25. Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97, 107/07 i 94/13) i Pravilniku o vrsti stručne spreme stručnih suradnika, te vrsti i stupnju stručne spreme ostalih djelatnika u dječjem vrtiću(NN 133/97). Za oglašeno radno mjesto mogu se javiti osobe oba spola koje ispunjavaju propisane uvjete. Prijavi treba priložiti: dokaze o stručnoj spremi, presliku rodnog lista domovnice,uvjerenje o nekažnjavanju, odnosno o ne vođenju prekršajnog postupka (ne starije od 6 mjeseci), sukladno čl. 25 Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju NN(94/13); a) uvjerenje nadležnog suda da se protiv kandidata ne vodi kazneni postupak(čl. 25.st.2),; uvjerenje nadležnog prekršajnog suda da se protiv kandidata ne vodi prekršajni postupak (čl. 25. st. 4), životopis. O ishodu natječaja kandidati će biti obaviješteni u zakonskom roku. Ovaj natječaj je objavljen na oglasnoj ploči i mrežnim stranicama HZZ i na mrežnim stranicama DV Brat Sunce.

Poslodavac

poslodavac: DJEČJI VRTIĆ BRAT SUNCE

Kontakt: pismena zamolba: Majke Klare Žižić 6, 22000 Šibenik

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=79953109

Ovdje možete preuzeti dokument prijave .

 

Natječaj za radno mjesto – Podružnica Zagreb

Na temelju članka 26. Zakona o predškolskom odgoju (Narodne novine 10/97, 107/07 i 94/13), Upravno vijeće Dječjeg vrtića Brat Sunce, Podružnica Zagreb, 14. 01. 2016. donijelo je odluku o objavi natječaja za radno mjesto odgojitelja predškolske djece – stručno osposobljavanje za rad bez zasnivanja radnog odnosa, u trajanju do 12 mjeseci.

Dokument možete preuzeti ovdje.

natječaj Zagreb

https://burzarada.hzz.hr/RadnoMjesto_Ispis.aspx?WebSifra=74158501