Programi

U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama, poštujući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje

• programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja

• druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja.

U Dječjem vrtiću integriran je Program katoličkog vjerskog odgoja djece predškolske dobi.

Promicanje cjelovitog razvoja djeteta sukladno je njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Sustavan predškolski odgoj zahvaća cjeloviti pristup djetetovoj osobnosti u koju je uključen i razvoj duhovne dimenzije djeteta kroz vjerski odgoj.
Osnovno polazište vjerski odgoj ima u Bibliji, Crkvenoj tradiciji i brojnim dokumentima Crkvenog učiteljstva koji utemeljuju i određuju smjernice predškolskom vjerskom odgoju. Međunarodni i državni dokumenti čine preduvjet za ostvarivanje predškolskog vjerskog odgoja koji se temelji na pravu i slobodi djeteta od njegove najranije dobi.
Zadaća vjerskog odgoja je njegovati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, otkrivati, prihvaćati i živjeti autentične vrednote Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

DRAMSKO – SCENSKI PROGRAM

Cjelodnevni dramsko-scenski program provodi se u jednoj odgojnoj skupini djece od 4 godine do polaska u osnovnu školu u Vrtiću u Šibeniku na temelju suglasnosti MZO.

Temeljni je cilj programa pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom dramsko – scenskog stvaralaštva čija je funkcija stvarati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički i estetski senzibilitet. Program obogaćen sadržajima iz područja dramsko – scenske kulture omogućuje djetetu unaprijediti izražajne i motoričke sposobnosti, povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost, razvijati fluentnost govora, samopoštovanja i odgovornosti.

PROGRAM PREDŠKOLE

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97) i njegovih izmjena i dopuna (NN 107/07 i 94/13), i sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14); Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je integriran u redoviti program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Brat Sunce u Šibeniku, podružnici Podstrana, podružnici Primošten, podružnici Zagreb. Program predškole odobren je od MZO.

Cjeloviti odgojno – obrazovni proces u neposrednom radu s djecom provodi se fleksibilno u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanjem kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, te otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnost na unaprjeđivanje prakse.

Programom predškole potrebno je osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i  razvoja u školskom okruženju.

Kompetencije koje dijete treba steći ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

 

Dodatni programi – tečajevi:

Engleski jezik – Škola stranih jezika: Lingua; Seneks; Smaragd
Ritmika i sport – Cvrčak; Univerzalna sportska škola Šibenik

Brat Sunce Šibenik: 

  • devet i pol satni program od 06,30 do 16,00 sati        
  • šestosatni program od 06,30 do 12,30 sati                     

Podružnica Zagreb:

  • desetosatni program od 06,30 do 16,30 sati                       

Podružnica Podstrana:

  • desetosatni program od 06,00 do 16,00 sati     

Podružnica Primošten:

  • šest i pol satni program od 07,00 do 13,30 sati     

Radno vrijeme vrtića

Vrtić radi pet dana u tjednu (ne radi subotom i nedjeljom). Početkom pedagoške godine roditelji će biti obaviješteni o korištenju godišnjeg odmora odgojitelja.