Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Pretraga

Programi

Programi

Vrtićki programi


U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

 

 • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama, poštujući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje
 • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja
 • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

 

 

U Dječjem vrtiću integriran je Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi.

 

VJEŽBAONICA KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi; Rješenjem MZO, KLASA: UP/I-601-02/09-03/00018, URBROJ:533-10-09-0002 od 18. 12. 2009.


Promicanje cjelovitog razvoja djeteta sukladno je njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Sustavan predškolski odgoj zahvaća cjeloviti pristup djetetovoj osobnosti u koju je uključen i razvoj duhovne dimenzije djeteta kroz vjerski odgoj. Osnovno polazište vjerski odgoj ima u Bibliji, Crkvenoj tradiciji i brojnim dokumentima Crkvenog učiteljstva koji utemeljuju i određuju smjernice predškolskom vjerskom odgoju. Međunarodni i državni dokumenti čine preduvjet za ostvarivanje predškolskog vjerskog odgoja koji se temelji na pravu i slobodi djeteta od njegove najranije dobi. Zadaća vjerskog odgoja je njegovati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, otkrivati, prihvaćati i živjeti autentične vrednote Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

 

DRAMSKO – SCENSKI PROGRAM

Cjelodnevni dramsko-scenski program provodi se u jednoj odgojnoj skupini djece od 4 godine do polaska u osnovnu školu u Vrtiću u Šibeniku na temelju suglasnosti MZO. Temeljni je cilj programa pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom dramsko – scenskog stvaralaštva čija je funkcija stvarati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički i estetski senzibilitet. Program obogaćen sadržajima iz područja dramsko – scenske kulture omogućuje djetetu unaprijediti izražajne i motoričke sposobnosti, povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost, razvijati fluentnost govora, samopoštovanja i odgovornosti.

 

POSEBAN KRAĆI GLAZBENI PROGRAM

U centalnom objektu u Šibeniku, u jednoj odgojnoj skupini provodi se kraći glazbeni program.
Program se provodi za djecu u dobi od 4. do 7. godine života.

Program je odobrilo Ministarstvo znanosti i obrazovanja. Voditeljica programa je odgojiteljica s dodatnom edukacijom iz područja glazbene kulture.

Temeljni je cilj programa pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom glazbenog stvaralaštva čija je funkcija priređivati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički senzibilitet, što je potencijalna osnova kasnijeg umjetničkog stava, a ponekad i umjetničkog izraza.

Ujedno će se stvarati osnova za razvoj glazbenih sposobnosti djeteta, posebno glazbeno izražavanje i stvaranje ritmom, pjesmom i pokretom.

Zadaci:

 • obogaćivanje dječje spoznaje o glazbi
 • razvijanje sluha i osjećaja za ritam
 • razvijanje sposobnosti slušanja, pamćenja, razlikovanje kontrasta tiho - glasno, polagano - brzo...
 • razvijanje sposobnosti točne interpretacije, jasnog izgovora teksta i pravilnog disanja
 • osiguravanje uvjeta za slobodno stvaranje u pjevanju, plesu, izvođenju ritma na udaraljkama
 • upoznavanje djece s glazbenicima, glazbenim instrumentima - načinom sviranja
 • razvijanje pozitivnih socio - emocionalnih odnosa
 • stvaranje pozitivnog osjećaja prema prirodi i prirodnim pojavama putem glazbe
 • njegovanje kulturne baštine te razvijanje pozitivnog odnosa prema tradicijskom stvaralaštvu.

 

PROGRAM PREDŠKOLE

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97) i njegovih izmjena i dopuna (NN 107/07 i 94/13), i sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14); Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je integriran u redoviti program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Brat Sunce u Šibeniku, podružnici Podstrana, podružnici Primošten, podružnici Zagreb. Program predškole odobren je od MZO.

Cjeloviti odgojno – obrazovni proces u neposrednom radu s djecom provodi se fleksibilno u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanjem kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, te otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnost na unaprjeđivanje prakse.

Programom predškole potrebno je osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Kompetencije koje dijete treba steći ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

 

DODATNI PROGRAMI - TEČAJEVI

 • ENGLESKI JEZIK
  • Zagreb: "Cvrčak"
  • Šibenik: "Lingua"
  • Split: "Omnia"
 • SPORT
  • Zagreb: "Cvrčak"
  • Šibenik: Univerzalna škola sporta Šibenik
 • RITMIKA
  • Zagreb: "Cvrčak"

Redovita njega

Odgoj

Obrazovanje

Zdravstvena zaštita

Prehrana

Socijalna skrb

Strani jezik

Umjetnički sadržaji

Kulturni sadržaji

Vjerski sadržaji

Sportski sadržaji

Drugi programi