Kolačići nam pomažu u pružanju boljeg korisničkog iskustva. Korištenjem naše web stranice pristajete na upotrebu kolačića.

Pretraga

Programi

Programi

Vrtićki programi


U okviru svoje djelatnosti Dječji vrtić organizira i provodi:

 

  • redovite programe njege, odgoja, obrazovanja, zdravstvene zaštite, prehrane i socijalne skrbi djece predškolske dobi u skladu s razvojnim osobinama i potrebama, poštujući prava djeteta te stvarajući poticajno okruženje
  • programe ranog učenja stranih jezika i druge programe umjetničkog, kulturnog, vjerskog i sportskog sadržaja
  • druge programe u skladu s potrebama djece i zahtjevima roditelja

 

 

U Dječjem vrtiću integriran je Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi.

 

VJEŽBAONICA KBF-a Sveučilišta u Zagrebu za Program katoličkog vjerskog odgoja djece rane i predškolske dobi; Rješenjem MZO, KLASA: UP/I-601-02/09-03/00018, URBROJ:533-10-09-0002 od 18. 12. 2009.


Promicanje cjelovitog razvoja djeteta sukladno je njegovim individualnim potrebama, mogućnostima i sposobnostima. Sustavan predškolski odgoj zahvaća cjeloviti pristup djetetovoj osobnosti u koju je uključen i razvoj duhovne dimenzije djeteta kroz vjerski odgoj. Osnovno polazište vjerski odgoj ima u Bibliji, Crkvenoj tradiciji i brojnim dokumentima Crkvenog učiteljstva koji utemeljuju i određuju smjernice predškolskom vjerskom odgoju. Međunarodni i državni dokumenti čine preduvjet za ostvarivanje predškolskog vjerskog odgoja koji se temelji na pravu i slobodi djeteta od njegove najranije dobi. Zadaća vjerskog odgoja je njegovati i razvijati duhovnu dimenziju djeteta, osposobljavajući ga, primjereno njegovoj dobi, otkrivati, prihvaćati i živjeti autentične vrednote Evanđelja u odnosu na sebe, drugoga te na poseban način Boga.

DRAMSKO – SCENSKI PROGRAM

Cjelodnevni dramsko-scenski program provodi se u jednoj odgojnoj skupini djece od 4 godine do polaska u osnovnu školu u Vrtiću u Šibeniku na temelju suglasnosti MZO. Temeljni je cilj programa pozitivan utjecaj na cjelokupni rast i razvoj djeteta posredstvom dramsko – scenskog stvaralaštva čija je funkcija stvarati povoljan pedagoški kontekst koji će poticati i razvijati umjetnički i estetski senzibilitet. Program obogaćen sadržajima iz područja dramsko – scenske kulture omogućuje djetetu unaprijediti izražajne i motoričke sposobnosti, povećati socijalnu, emocionalnu i mentalnu osviještenost, razvijati fluentnost govora, samopoštovanja i odgovornosti.

PROGRAM PREDŠKOLE

Temeljem Zakona o predškolskom odgoju i obrazovanju (NN 10/97) i njegovih izmjena i dopuna (NN 107/07 i 94/13), i sukladno odredbama Pravilnika o sadržaju i trajanju programa predškole (NN 107/14); Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u osnovnu školu. Program je integriran u redoviti program predškolskog odgoja u Dječjem vrtiću Brat Sunce u Šibeniku, podružnici Podstrana, podružnici Primošten, podružnici Zagreb. Program predškole odobren je od MZO.

Cjeloviti odgojno – obrazovni proces u neposrednom radu s djecom provodi se fleksibilno u partnerstvu vrtića s roditeljima i širom zajednicom, osiguravanjem kontinuiteta u odgoju i obrazovanju, te otvorenosti za kontinuirano učenje i spremnost na unaprjeđivanje prakse.

Programom predškole potrebno je osigurati svakom djetetu u godini prije polaska u školu optimalne uvjete za razvijanje i unaprjeđivanje vještina, navika i kompetencija te stjecanje spoznaja i zadovoljavanje interesa koji će mu pomoći u prilagodbi na nove uvjete života, rasta i razvoja u školskom okruženju.

Kompetencije koje dijete treba steći ili unaprijediti odnose se na komunikaciju na materinskom jeziku, elementarnu komunikaciju na stranim jezicima, matematičke kompetencije i osnovne kompetencije u prirodoslovlju i tehnologiji, digitalne kompetencije, učiti kako učiti, socijalne i građanske kompetencije, inicijativnost i poduzetništvo, kulturnu svijest i izražavanje te motoričke kompetencije primjerene dobi.

DODATNI PROGRAMI - TEČAJEVI

  • ENGLESKI JEZIK - "Lingua", "Cvrčak" - Zagreb
  • SPORT - Univerzalna škola sporta Šibenik, "Cvrčak", Zagreb
  • RITMIKA - "Cvrčak", Zagreb

Redovita njega

Odgoj

Obrazovanje

Zdravstvena zaštita

Prehrana

Socijalna skrb

Strani jezik

Umjetnički sadržaji

Kulturni sadržaji

Vjerski sadržaji

Sportski sadržaji

Drugi programi